دلخواسته های الناز
بی نهایت
شنبه هشتم شهریور 1393
سلام دوستان

من کم میان نت

دخیا خواستین موب بذارین

+ 1:1 الناز
یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
خانوادگی...
+ 18:41 الناز
یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393
خانوادگی:)
+ 18:27 الناز
یکشنبه سیزدهم بهمن 1392

آنـگــآه کـه بـرآی گـفـتـن زخـم دلــت

ســکـوت را هـم کــم می آوری...

در امـتـدآد نـگــآهــت درخـتـی رآ خـوآهی دیـد

که بـه حرمــت دلـتـنـگـیـهــآیـش عآشـقـآنـه بـوسـه بــر تـبـر مــی زنــد...

 

 

 

در ایـن دنـیـا یـک نـفـر لـبـخـنـد مــرا مـیـخواسـت !!

 آنـهـم عـکـاس بــود کــه پـولـش را گـرفـت....

 

 

 

بآیـد قــآب بـگـیـرم هـمـه حـرفـهــآیـت رآ ...

 هـمـه عــکـس شــدنــد...

 

 

 

این جـمـآعـت مـیـگـفـتـند اشـک هـآیـت رآ خـرج رفـتـنـت نـکـن

 ... رآسـت مـیـگـفـتـنـد!!

 بـی مــن تــو مـفـت هـم نـمـی ارزی...

 

 

بآشـی یــآ نـبـآشـی ایـن شــب ســر مـیـشـود ...

 امــآ ایــن شــب کــجــآ و آن شــب کـــجــآ ...

 

 

آلــزآیــمر مـیـتـوآنــد بـهتـریـن بـیـمــآری جــهــآن بــآشد !

تــآ هـر ثــآنـیـه یــآدم نـیـوفــتــد تــو ســهـم مــن نـیـسـتــی..

 

 

عــآشـقآنـه هــآیـم هـمـه رآ بــه زآنــو درآورد  ...

تــو بـه عــشق کی ایــســـتــآده ای؟!!!

 

 

 

تـو هـم بـرو...

مـبـآدآ از آنـهــآیــی کــه تـنـهــآیـم گــذآشــتـنـــد جــآ بـمــآنــی...

 

 

بـه جـهـنم کـه نـیـستــی!

مـگـر مـغـول هـا یـک عـمـر حـمـلـه نـکـردنــد ؟!!

مــگـر نــگـذشـت ؟!!

نـبـودن تــو هــم مـیـگـذرد ...

 

 

 

 

 

 

 

+ 16:14 الناز
پنجشنبه هفتم آذر 1392
از عشق های امروزی

داستانی به کوتاهی شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت !!!

چه برسد به لیلی و مجنون ...

 

 

اینجا احساس فروشی است ..

عشق اجاره ای ...

تنهایی هم برای ما آدم شده !!!

 

 

 

پرنده ای نفرین شده ام ..

که سهمم از پریدن فقط

در بازی کلاغ پر است ...

 

 

خوش خط و خال من !!

ببخش که هنوز پونه مانده ام ...

 

 

خاک بر سرش!

دلتنگی را میگویم ..

هیچ دوا درمانی ندارد بی پدر..

 

 

حتی یکبار نگفتی دوستت دارم !

فک کن کنکور بدی جوابش اعلام نشه !

 

 

عشق ها تاریخ انقضا دارند ..

این را از طعم بوسه ها میشه فهمید ..

 

 

 

+ 11:16 الناز
یکشنبه سوم آذر 1392

رفیق پیراهنم را بالا بزن..

کمرم را دیدی؟!!!

نترس چیزی نیست..

اینها جای خنجرند !

من نفهمیدم در رفاقت چه شد!!

ولی تو مواظب خودت باش...

 

 

دود سیگار کفاف نمیدهد!

دوسیبی بار کن رفیق..

خاطرات سنگینند...

 

 

گور پدر تمام لحظه هایی که نفهمیدی

چقدر دوستت دارم...

 

 

دچار مرگ عاطفی شده ام !

متقاضی باشد زندگی ام را اهدا میکنم..

 

 

 

صدبرابر تمام / نه / هایی که باید میگفتم و نگفتم

امروز باید بگم غلط کردم...

 

 

 

اسم بعضیا روباید گذاشت لوستر

از بس آویزونن

 

 

بعضیا دست خودشون نیست

دکتر بهشون رژیم داده

گفته فقط /گوه/ بخور..

 

 

+ 12:8 الناز
سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392

عاشق که شدی مواظب خودت باش

شبهای باقی مانده عمرت

به این راحتیا

صبح نمیشود

 

 

بوی بدی داره عشقت..

!!!کی خراب شدی

 

 

...بعضیاروهم نباید پشم زائدتم حساب کنی

 

 

...بعضیام از عقل فقط دندونشو دارن

 

 

خیآنت کرده ای و میگویی

!!!کو.. نشآنم بده

آخر آدم عاقل

مگر جای بوسه میماند...؟

 

 

این روزها انسانها تنهاییت را پر نمیکنند

...فقط خلوتت را میشکنند

 

روی سنگ قبرم بنویسید

تا حالا کجا بودی؟؟؟

 

 

به بعضیام باس گفت.

اونجا که پرچمت بالاست

ما رختامونو آویزون میکنیم...

 

من با تنهایی...

تو با چه تن هایی...!!

 

 

+سلام دوستان عزیز

عذر میخوام بخاطر نبودنم

 

+ 15:7 الناز
شنبه دوازدهم مرداد 1392
کــجــآی زنـدگـیـم رآ بــآ تـو شــریــک بـودم !

کـه حـآلـآ تـلـفـن خـوش خـیــآل

تـو رآ / مـشـتـرک مـورد نــظـر/ مـیـخـوآنـد!!!

 

 

 

♥ وقـتـی بـآ یـکـی کـآت مـیـکـنـی

  یـه جـآی دیـگـه پـیـسـتـش کـن

  هـمـونـجـوری ولـش نـکـن تـو هـوآ بـدبـخـتـو

 

 

♥ خـط زدن مـن پـآیـآن مـن نـیـسـت ...

  آغــآز بـی  لـیـآقـتـی تـوست...

 

 

♥ حـسـرت چــیـزی نـیـسـت کـه مـیـخـورم !

   حـسـرت چـیـزیــه کـه بـه دلــت مـیـذآرم ...

 

 

 

♥ خـدآیــآ تــآ تـو بــه دآدم بــرســی

   مــن بــه تــو رســیــدم

 

 

 

♥ مـهـم قـیــآفه اســـت کـه تــو نـدآری

   وگــرنــه زرآفــه هـم قــدش بــلـنـده

 

 

 

♥ بـه بـعـضـیـآم بـآس گــف

   عـزیـزم کـآرآیی کـه وآسـه شـمـآ افــتـخـآره

   وآسـه مـآ کـسـر شـاًنـه

 

 

 

♥ خـدآ یـه سـوآل؟

 ایـن آدمـآیـی کـه رفـتـنـشـونـو فـقـط

  بـآ قـرص اعـصـآب مـیـشـه تـحـمـل کــرد

  اون دنـیــآ چـطـور مـجـآزآتـشـون مـیـکـنــی؟!!

 

 

 

♥ مــهـربـونـیـت تــو حــلــقـم...

  بــه هـیـچـــکــی /نـــَـــه / نـمـیـگــی!!!

 

 

 +از قالبم متنفرم اما حسش نی عوضش کنم :(

 

+ 14:9 الناز
سه شنبه یکم مرداد 1392
آنـقـدر از حــآدثــه پــُــرم ..

کــه وقـتـی مـیـرسـم خـآنـه

تـلـویـزیـون لــَـم مـیـدهـد روی کـآنـآپــه

و مـَـرآ تـمـآشــآ مـیـکـنـد ...!

 

 

♥ هــمــه مـیـگــویــنــد طــآقــت بــیــآر...

    امــآ هــیــچـکـس نـمـیـگـویــد از کــجــآ...!

 

 

♥ خـنـجـری کـه بـه پـشـتـم خـورد بـویـش آشـنــآ بـود !!

     عـطـرش رآ خـودم خـریـده بــودم....

 

 

♥ روی کـفـنـم بـنـویـسـید ..

   مـوریــآنــه هــآ / زهــر مــآرتــآن /..

        ایـن تـَـن کـه مـیـخـوریـد آرزوهــآ دآشـت...

 

 

♥ وقـتـی تـو نـیـسـتـی ..

   بـهـشــت هـم برود بــه جـهـنـم....

 

 

 

♥ مـشـکـل مــآ ایـنـه

    کـه هــر مـوجـود دوپــآیـی و آدم حـســآب مـیـکنـیــم ...

 

 

 

♥ اعـتـمــآد بـه نـفـس بـعضـیـآرو اگـه صـندوق صدقـآت دآشـت

      الــآن بــآنـک مـرکــزی بـود ..

 

 

 

♥ بـعـضـیــآم از عــقـل ...

    فـقـط دنـدونـشـو دآرن ...

 

 

 

♥ اعـتـمآد بـه نـفـس بـعـضـیـآرو اگـه خـــَــر دآشـــت

     سـلـطـآن جـنـگــل بــود ...

 

 

+دل کندن از اینجا خیلی سخته :|

ممنون که پیشم اومدین .بخاطر معرفت شماهاست که نمیتونم واسه همیشه حذفش کنم :(

 

 

+ 2:9 الناز
جمعه چهاردهم تیر 1392
انـقـدر بـه مـردم زمــآنـه بـی اعـتـمـآدم

کـه مـیـتـرســم از شـآدی بـه هـوآ بـپــرم

زمـیـن رآ از زیـر پــآیـم بـکـِـشـنـد....

 

 

 

♥ جـآی بـعـضـیـآ تـو کـتـآب جـغـرآفـیـآ خـآلـیـه .

بـه عـنـوآن پـسـت تـریـن نـقـطـه دنـیــآ

 

 

 

♥ پـشـت سـر بـعـضـیـآ نـبـآیـد آب بـریـزی

بـآیـد سـیـفـون بـکـشـی...

 

 

 

♥ اسـم بـعـضـیـآ رو بـآیـد بـذآری لـوسـتـر

از بـس آویـزونـن...

 

 

♥  مـهـربـونـیــت تــو حـلـقـم

بـه هـیـچـکـی / نــه / نـمـیـگــی...

 

 

♥ بـعـضـی وقـتـآ بـعـضـی آدمــآ پـشـیـمـونـت مـیـکــنـن

از ایـنـکـه چــرآ بـهـشـون بـدی نـکردی...

 

 

♥  یـآدت بـآشـه مـنـم یـآدی دآرم

کـه خـوب یـآدش مـیـمـونـه...

 

 

+اینم یه پست افتخاری بخاطر دوستایی که ازم خواسته بودن آپ کنم

دوستتون دارم ومرسی که بهم سر میزنین

میام و نظراتتون و میخونم

 

+ 18:53 الناز